In memoriam

Voorzitter Overijsselse Kastelen Stichting Leo Elfers overleden

Op 6 augustus jongstleden is de voorzitter van de Overijsselse Kastelen Stichting, Leo Vincent Elfers op 77-jarige leeftijd overleden.

Leo is gedurende ca 15 jaar voorzitter geweest.
Gedurende deze periode heeft hij zich met veel energie en passie ingezet voor onze stichting.

Hij combineerde een grote deskundigheid en kennis van landgoederen en kastelen, met een uiterst correcte en plezierige manier van het leiden van de vergaderingen van onze stichting.

Zijn langjarige ervaringen als burgemeester kwamen hierbij goed van pas.

Het was een plezier om met hem samen te werken.

We gaan hem erg missen

Bestuur OKS

Alfred Peterson
Charlotte Solms
Eef van Limburg Stirum
Henk van Voornveld
Jacques Grasmeijer

De OKS: de Overijsselse Kastelen Stichting

De OKS, ook wel de Overijsselse Kastelen Stichting, ondersteunt kleinschalige projecten die zich richten op het behoud van het unieke karakter van monumentale gebouwen en de bijbehorende landgoederen. De OKS is zelf niet in het bezit van een kasteel of havezate, zoals de naam van de stichting wellicht doet vermoeden. Het verwerven van een monumentaal gebouw om verval te voorkomen is wel denkbaar. In dit geval zal het gebouw op verantwoorde, deskundige wijze worden gerestaureerd. Na deze werkzaamheden wordt het monumentale gebouw weer verkocht. Het verwerven en restaureren van monumentale panden is wel eerder een uitzondering dan een regel. De OKS is immers afhankelijk van de te besteden middelen voor het verwezenlijken van doelstellingen.

De OKS is een ANBI

De Overijsselse Kastelen Stichting (OKS) is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.

Instellingen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI kunnen gebruik maken van enkele belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en donaties. Wanneer u de OKS financieel wilt steunen door middel van een donatie, dan valt deze donatie onder uw aftrekbare giften. Dit betekent dat u de donatie mag aftrekken bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting. De Overijsselse Kastelen Stichting waardeert iedere donatie, groot en klein. Met de donaties die wij ontvangen kunnen wij mooie dingen doen.

Hier lees u meer over onze doelstellingen en ons beleidsplan.

Onderzoek landgoederen in Overijssel

Overijssel heeft in 2011 een inventarisatie laten uitvoeren naar landgoederen in de provincie. Albers Adviezen en Landschap was verantwoordelijk voor het uitvoeren van het betreffende onderzoek, dat het belang van het bestaan van de OKS onderstreept. In vergelijking met andere Nederlandse provincies zijn er veel historische landgoederen in Overijssel te vinden. Niet voor niets staat de provincie ook wel bekend als ‘de tuin van Nederland’.

Historische landgoederen

Historische landgoederen zijn de oudste landgoederen van vóór 1850 en de ontginnings- en fabrikantenlandgoederen van 1850-1960. Er bestaat in Overijssel een grote dichtheid aan landgoederen. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van oude bestuurscentra, door de ontwikkeling van de textielindustrie in Twente en door de grote welvaart van de steden Zwolle en Deventer.

Overijssel kent 662 bestaande landgoederen. Tijdens het onderzoek werden maar liefst 175 verdwenen landgoederen opgespoord. Dit gegeven maakt duidelijk waarom het zo belangrijk is dat monumentale gebouwen en de bijbehorende landgoederen worden behoed voor verval en ondergang. Ook moet worden voorkomen dat deze te veel aan karakter inboeten. Hierin speelt de OKS een belangrijke rol.

Overijsselse landgoederen – statistieken

De 662 bestaande landgoederen in Overijssel beslaan samen een totale oppervlakte van maar liefst 34.000 hectare. Dit staat gelijk aan ongeveer 10 procent van de totale oppervlakte van de provincie en aan maar liefst een kwart van de ecologische hoofdstructuur. Van alle bossen in de provincie ligt 40 procent op landgoederen. Daarnaast heeft 8 procent van alle landbouw in de Overijssel plaats op landgoederen.

De OKS biedt ondersteuning

De OKS bekostigt de ondersteuning van aanvragen uit het rendement van het bescheiden vermogen van de stichting. De administratieve ondersteuning hebben wij bij Het Oversticht ondergebracht. Aanvragen kunnen jaarlijks voor 1 februari en 1 september schriftelijk worden ingediend bij Het Oversticht. De aanvraag dient te zijn voorzien van twee kostenramingen.
Voor ultimo maart en ultimo oktober krijgen de aanvragers bericht of hun verzoek wordt ingewilligd.

De Overijsselse Kastelen Stichting is verantwoordelijk voor het selecteren van projecten die het meest in aanmerking komen. Genomen besluiten zijn niet vatbaar voor discussie.

Personen of organisaties die de OKS een warm hart toedragen en een financiële bijdrage willen leveren, kunnen zich wenden tot Het Oversticht.

Samenstelling bestuur

Interim voorzitter: drs. A.J. Peterson
Penningmeester: drs. H. van Voornveld
Leden: M.C.S. Gräfin zu Solms-Sonnnewalde, E. van Limburg Stirum
Adviseur: J. Grasmeijer

 

Overige informatie

Download: Jaarrekening 2022

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding van maximaal € 1.500,00 per jaar.

Overijsselse Kastelen Stichting

T: 038-4213257
E: jacques.grasmeijer@hetoversticht.nl